Hledat
Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     KontaktPorovnat
     Porovnat
     Menu

     Obchodní podmínky

     Obchodní podmínky


     I. Všeobecná ustanovení

     1.1 Tytoobchodní podmínky společnosti upravují vzájemná práva a povinnosti, vzniklá meziprodávajícím a kupujícím, v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy meziprodávajícím a kupujícím, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu.Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové adrese https://eshop.pramos.cz/K2Eshop. Prodávajícím jespolečnost PRAMOS, a.s., se sídlem Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, IČO: 634 79087, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B,vložka 1724 (dále jen „prodávající“).


     Kupujícím je fyzická osoba, která přiuzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelskéčinnosti, výrobky nakupuje za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky(dále jen „kupující“ nebo „spotřebitel“).

     1.2 Ustanovení obchodních podmínekjsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

     1.3 Veškeré právní vztahy meziprodávajícím a kupujícím, či otázky těmito obchodními podmínkami neupravené seřídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zákon č.89/2012 Sb.), v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy, a majípřednost před uzavřenými mezinárodními smlouvami a v případě zpětného odkazu namezinárodní smlouvu v českém právním řádu se tento odkaz neuplatní.

     1.4Informace pro spotřebitele před uzavřením smlouvy jsou uvedena na tomto odkazuhttps://www.pramos.cz/files/clanky/64-informace-pro-spotrebitele-pred-uzavrenim-smlouvy.pdf

     1.5 Další sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy nadálku
     Prodávající sděluje, že
     a) náklady na prostředky komunikace na dálku(internetové připojení, telefonní poplatky) se neliší od základních sazeb anejsou zatíženy žádným poplatkem ze strany prodávajícího,
     b) požaduje úhradukupní ceny před převzetím zboží,
     c) neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem jeopakované plnění,
     d) neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou,
     e) kupující neníoprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je předmětem zboží podléhající rychlé zkázenebo jejichž životnost je časově omezena, zejména pokud se jedná o živéorganismy, které tvoří prostředky biologické ochrany,
     f) kupující je oprávněnodstoupit od smlouvy, pokud zakoupil zboží, které nepodléhá rychlé zkáze, a tove lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetízboží a jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodáníněkolika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; odstoupení musí zaslatna adresu sídla prodávajícího a může využít formulář odstoupení od smlouvy natomto odkazu  a v čl. 10 těchto podmínek 
     g) spotřebitel dálenemůže odstoupit od smlouvy,
     - o dodávce zboží nebo služby, jejichž cenazávisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němužmůže dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
     - o dodávce zboží, kterébylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
     - o dodávcezboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
     - o opravěnebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to všakneplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodáníjiných než vyžádaných náhradních dílů;
     - o dodávce zboží v uzavřeném obalu,které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možnévrátit;
     h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojenés navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředkukomunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže býtvráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
     i) spotřebitel mápovinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímžpředmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
     j) v případě, žespotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přímo u prodávajícího na emailovéadrese okna@pramos.cz 
     , příp. se lze obrátit se stížnostína orgán dohledu nebo státního dozoru.

     II. Objednání zboží, uzavření kupnísmlouvy

     2.1 Tyto obchodní podmínky dopadají na případy, kdyje uzavřena kupní smlouva prostřednictvím internetového obchodu a přiměřeně i napřípady uzavření smlouvy přímo v provozovně prodávajícího. V případě uzavřenísmlouvy přímo v provozovně prodávajícího se neuplatní zejména práva spotřebitelepři uzavírání smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku.  

     2.2Webové stránky obchodu obsahují veškeré informace o zboží, a to včetně uvedenícen jednotlivých produktů. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všechsouvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsouzobrazovány na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezenamožnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.Webové stránky obchodu obsahují dále informace o nákladech spojených s balením adodáním zboží.

     2.3 Veškerá prezentace produktů umístěná na webovýchstránkách obchodu je informativního charakteru, ustanovení § 1732 odst. 2občanského zákoníku se nepoužije. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vznikáteprve doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslánokupujícímu elektronickou poštou.

     2.4 Před zasláním objednávky je kupujícímuumožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i sohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávánídat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím natlačítko „Objednat“ na stránce pokladny.

     2.5 Kupující je povinen poskytnoutprodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splněníobjednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údajeatd.). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množstvízboží, cena, předpokládané náklady na dopravu a další) požádat kupujícího ododatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

     2.6 Pokudse kupující dostane do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku vůči prodávajícímua následně učiní u prodávajícího objednávku, je prodávající oprávněn akceptovattuto objednávku až v okamžiku úplného zaplacení veškerých závazků kupujícíhovůči prodávajícímu po datu splatnosti. Okamžikem úplného zaplacení se rozumí denpřipsání dlužné částky na bankovní účet prodávajícího nebo den úhrady dlužnéčástky v hotovosti. 

     2.7 Učiněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámils těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem, a že s nimisouhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena vokamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího podle odstavce 2.3 tohotočlánku. Potvrzení objednávky je možné učinit zejména emailem. Kupující je vázánobchodními podmínkami od okamžiku uzavření smlouvy.

     2.8. Kupující souhlasí spoužitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Nákladyvzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti suzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonníhovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základnísazby


     III. Ceny a platnostnabídky

     3.1 Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající vceníku. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platícena uvedená v ceníku v okamžik uzavření kupní smlouvy.

     3.2 Ceny vinternetovém obchodě se zobrazují v seznamu zboží, nebo na detailu karty zboží.Cena za měrnou jednotku je zde uvedena pro spotřebitele jako maloobchodní cena(včetně DPH).

     3.3 Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebovyprodání zásob. Pokud je již zboží objednáno (případně uzavřena kupní smlouva),platí cena zboží, za kterou bylo objednáno bez ohledu na pozdějšízměny.


     IV. Platebnípodmínky

     4.1 Kupní cenu za zboží je kupující povinen zaplatithotově při převzetí zboží nebo online platební kartou nebo bezhotovostnímpřevodem před převzetím zboží.

     4.1.1 Dobírka není umožněna.

     4.1.2 Platbaonline (předem) – kupující si zvolí, zda chce zboží uhradit formou onlinepřevodu přes internetové bankovnictví, platbou platební kartou nebo bankovnímpřevodem.

     4.1.3 Hotově (osobní odběr) – kupní cenu za zboží platí kupující vhotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží v provozovně prodávajícího.Osobní odběr je v souladu s těmito podmínkami možný teprve poté, kdy kupujícíobdrží sdělení, že zboží je připraveno k osobnímu odběru na uvedenéadrese. Tato možnost platby je aktuálně nedostupná.

     4.2 V případě platby v hotovosti při osobním odběru anebo platby nadobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostníplatby, pro všechny způsoby bezhotovostní platby, je kupní cena splatná předpřevzetím zboží. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na účetprodávajícího. Kupující je povinen uhradit kupní cenu s uvedením variabilníhosymbolu platby.


     V. Výhrada vlastnictví, přechod nebezpečíškody na zboží

     5.1 Vlastnictví dodávaného zboží přechází zprodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

     5.2 Nebezpečíškody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo převzetím oddopravce. Tímto není dotčeno právo spotřebitele uplatňovat rozpor s kupnísmlouvou dle těchto obchodních podmínek.

     5.3 Nebezpečí škody na zbožípřechází na kupujícího také v okamžiku, kdy mělo být zboží kupujícím převzato, vpřípadě, že se kupující dostane do prodlení s převzetím zboží.


     VI. Dodání zboží, dodacílhůty

     6.1 Po obdržení objednávky prostřednictvíminternetového obchodu zašle prodávající na emailovou adresu kupujícíhoautomatické potvrzení této objednávky. Objednané zboží v případě, že jedostupné, je vypraveno nejpozději do dvou pracovních dnů od potvrzeníobjednávky. 

     6.2 Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všechpoložek zboží. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího vypravit vuvedeném termínu, nebo se jedná o zboží, které není skladem, sdělí totoprodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu snávrhem termínu dodání či návrhem řešení. Kupující je poté sdělí prodávajícímu,zda souhlasí s novým termínem dodání, návrhem řešení anebo zda objednávku ruší.V případě, že nový termín dodání nebude kupujícím do 10 dní od jeho sdělení zestrany kupujícího výslovně akceptován, může prodávající od smlouvy odstoupit,bez sankcí pro obě strany.

     6.3 Požaduje-li kupující pozdější termín dodání,než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, je spotřebitel povinen totouvést v objednávce. Požaduje-li kupující pozdější den dodání, než bylprodávajícím sdělen při potvrzení objednávky, je kupující povinen totoneprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdrženípotvrzení objednávky, či obdržení termínu dodání stanoveného prodávajícím. Vpřípadě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škodu vzniklou prodávajícímuspojenou s případným nepřevzetím, či nedodáním zboží ve stanoveném, čidohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný kupujícím je závazný pro oběstrany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím.

     6.4 Prodávajícíneodpovídá kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním při dodání zboží, kterévzniklo na straně přepravce.


     VII. Způsob a místododání

     7.1 Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího,kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce.

     7.2 Při osobním odběruzboží je kupující emailem informován, jakmile je objednané zboží připraveno kodběru, a také o době, kdy si zboží může převzít. Odběrné místo zvolenékupujícím v objednávce je závazné a není možné jej měnit.

     7.3 Pokud kupujícív objednávce zvolí dodání zboží prostřednictvím dopravce, je zboží dodánokupujícímu okamžikem jeho předání tomuto dopravci k přepravě. Zboží dodávanéprostřednictvím dopravce je zasíláno na dobírku nebo obyčejnou zásilkou (připlatbě předem), případně rozvozem obchodním zástupcem prodávajícího.

     7.4Zboží je dodáváno vždy na adresu uvedenou kupujícím v objednávce (místododání).


     VIII. Doprava – Cenapoštovného

     8.1 V případě dodání zboží dopravcem bude zbožízasláno prostřednictvím přepravní služby. V okamžiku odeslání zboží je kupujícíemailem informován o odeslání včetně podacího čísla zásilky. Náklady na dopravuzboží hradí kupující dle cen uvedených prodávajícím.

     8.2 Cena za dodání jesplatná spolu s úhradou kupní ceny za zboží, není-li dohodnuto jinak.

     8.3Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě odmítnutí převzetí zbožíz jiných než zákonem stanovených důvodů, je prodávající oprávněn po kupujícímpožadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu tímto jednánímzpůsobena.

     8.4 V případě, že si kupující nevyzvedne při osobním odběru dlečl. VII. odst. 7.2 těchto obchodních podmínek objednané zboží ve sjednanémodběrném místě v dohodnutém ani dodatečném termínu, může prodávající odstoupitod smlouvy, a to druhý den po uplynutí dodatečného termínu pro převzetí zboží.Dodatečný termín pro převzetí zboží je oprávněn jednostranně stanovitprodávající po uplynutí sjednaného termínu odběru.

     8.5 Kupující je povinenprohlédnout zásilku zboží při jeho převzetí. V případě, že je balík viditelněpoškozen, je kupující povinen tuto vadu reklamovat přímo u dopravce. Kupující jepovinen podle možností co nejdříve po převzetí zásilky, nejdéle však do 48 hodinod převzetí, zboží zkontrolovat a  oznámit případné nedostatkyprodávajícímu

     8.6 Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží je vokamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to vesmyslu ustanovení § 2161 a následujících občanského zákoníku. Při rozporudodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu§ 2165 a následujících občanského zákoníku. Tyto nároky musí spotřebiteluplatnit v souladu s Reklamačním řádem prodávajícího.

     8.7. V případě, žekupující řádně nepřevezme zaslané zboží, je povinen uhradit škodu, kterou tímprodávajícímu způsobil.


     IX. Práva z vadnéhoplnění

     9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv zvadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejménaustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanskéhozákoníku).

     9.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemávady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zbožípřevzal:

     9.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-liujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo kterékupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimiprováděné,

     9.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávajícíuvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

     9.2.3 zbožíodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakostnebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

     9.2.4 je zboží vodpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

     9.2.5 zboží vyhovuje požadavkůmprávních předpisů.

     9.3. Ustanovení uvedená v čl. 10.2 obchodních podmínek senepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cenaujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitéhozboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo připřevzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

     9.4 Projeví-li se vadav průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již připřevzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne uspotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

     9.5 Další práva apovinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady, jakož izpůsob uplatnění vad u prodávajícího upravuje podrobně reklamační řádprodávajícího.


     X. Odstoupení odsmlouvy

     Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

     10.1Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanskéhozákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetízboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebododání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve výše uvedenélhůtě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulářposkytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovnyprodávajícího.

     10.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží,které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvyo dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodánínenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřenémobalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možnévrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebopočítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

     10.3. V případěodstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se kupnísmlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14)dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupnísmlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu dleustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku, a to i v tom případě,kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

     10.4.V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek vrátíprodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů ododstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým jeprodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plněníposkytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud stím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijatépeněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,že zboží prodávajícímu odeslal. Pokud bude v případě odstoupení od smlouvykupujícím vráceno zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeprodávajícím uloženo na odběrném místě na náklady kupujícího. Kupující bude otomto postupu vyrozuměn písemnou formou, emailem či telefonicky, aby si mohlzboží převzít zpět nebo byl dohodnut další postup.

     10.5. Nárok na úhraduškody vzniklé na zboží a nárok na náhradu nákladů vynaložených prodávajícím vsouvislosti s vrácením zboží, je prodávající oprávněn jednostranně započístproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
     10.6. Je-li společně sezbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím akupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupnísmlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti akupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutýdárek.

     Odstoupení od smlouvy ze stranyprodávajícího


     10.7 Kromě případů odstoupení od smlouvy speciálně vtěchto obchodních podmínkách zakotvených má prodávající právo odstoupit odsmlouvy v případě, že po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobemskutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonnépodmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží,které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněnéprodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálněběžné kvalitě.

     10.8 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledkuopakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího při doručování zboží, kdy vtomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

     10.9Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci,která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plněnísmlouvy.

     10.10 O odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícíhoneprodleně informovat.


     XI. Zrušení objednávky učiněné za pomociprostředků komunikace na dálku

     11.1 Kupující má právo zrušitobjednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku zabalení zásilky. Zrušeníobjednávky je kupující povinen oznámit prodávajícímu buď emailem, nebotelefonicky. V případě, že zákazník zruší objednávku před zabalením čiexpedováním, nebude za zrušení objednávky účtován žádný poplatek. V případě, žeobjednávka byla již vyřízena a zboží bylo expedováno, nelže dále objednávkuzrušit a zákazník je povinen zásilku převzít.

     11.2 Kupující je oprávněnzrušit výše uvedeným způsobem také objednávku zboží, které bylo pro zákazníkaspeciálně objednáno či upraveno. V takové případě je ale prodávající oprávněnúčtovat storno poplatek ve výši 50 % z prodejní ceny zboží.


     XII. Ochrana osobníchúdajů

     12.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který jefyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobníchúdajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679, o ochraně osobních údajů a předpisů souvisejících (dále jen„GDPR“).

     12.2. Zásady ochrany osobních údajů, účelu zpracování jsou a dalšíinformace o nakládání s nimi jsou uvedeny https://www.pramos.cz/o-firme/gdpr/


     XIII. Další práva a povinnosti smluvníchstran

     13.1 Pro jakékoliv použití fotografií, názvů, textů kproduktům a dalších údajů ke zboží je nutný předchozí písemný souhlasprodávajícího.

     13.2 Stížnosti a připomínky vyřizuje prodávající v souladu splatnými právními předpisy, kdy stížnosti a připomínky může kupující uplatnit vkterékoliv prodejně prodávajícího, na telefonním čísle +420 775 591 345, nebo naemailové adrese: eshop@pramos.cz.

     13.3 Přesný pro reklamace apostup při jejich vyřizování upravuje Reklamační řád, který je nedílnou součástíkupní smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím. Podáním objednávkykupující stvrzuje, že se s Reklamačním řádem seznámil a že s ním souhlasí.Reklamační řád je v plném znění uveden na adrese https://www.pramos.cz/files/clanky/5-reklamacni-rad.pdf


     XIV. Závěrečnáujednání

     14.1 Platné obchodní podmínky jsou k dispozici nainternetových stránkách prodávajícího a každý kupující je při koupi zboží natyto upozorněn a s těmito má povinnost se seznámit. Prodávající je oprávněnobchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právníúpravy a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.Neúčinnost jednotlivých ustanovení obchodních podmínek se nedotýká účinnostizbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení,jehož smysl se neplatnému ustanovení nejvíc přibližuje.

     14.2 Objednávkakupujícího je po doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva archivována zaúčelem jejího splnění a další evidence.

     14.3 V případě doručování písemnostímezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresakupujícího uvedené v objednávce. Doručováno mezi stranami může být také naelektronickou adresu kupujícího či prodávajícího.

     14.4 Tyto obchodní podmínkynabývají platnosti a účinnosti dne 6. listopadu 2019.

      

     Přihlášení do newsletteru proběhlo úspěšně.
     Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Košík je prázdný

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit. Nedostatek zboží skladem.
     Prosím, vraťte se zpět a upravte počet kusů.